Lara Ens­s­lin

Lara Ens­s­lin

Wohn­ort:
Blies­kas­tel-Mitte

Tätig­keit:
Inklu­si­ons­as­si­ten­tin bis 1. Juli; dan­nach Stu­di­um im sozia­len Bereich.

Interessen/Verein/Hobbys:
Kom­mu­nal­po­li­tik, P‑Werk Blies­kas­tel, Jugend­kul­tur, Musik, Fes­ti­vals, Freun­de, Weggehn
2. Vor­sit­zen­de Jugend­zen­trum P‑Werk
Seit März 2015 Spre­che­rin Grüne Jugend Blieskastel
Bis März 2019 Bei­sit­ze­rin Lan­des­vor­stand der Grü­nen Jugend Saar